JERNBANEMUSIKKORPS I NORGE Kildegrunnlag. Norsk musikkleksikon. Korpsenes hjemmesider. JMK NARVIK Stiftet tidlig 1907. Historikk. Korpset ble dannet etter initiativ av lokfyrbøter Sevald Kristiansen, og det første registrerte navn ble Ofotbanens Hornmusikk og besto av 10 mann. I 1880 årene startet byggingen av Ofotbanen. Dette ga mange kjærkomne arbeidsplasser til distriktet og i Narvik Musikkforening av 1899 hadde de aller fleste musikere sin bakgrunn i det fremvoksende jernbanemiljøet. I 1904 ble det første offisielle orkesteret med tilknytning til jernbanemiljøet, Jernbanepersonalets Orkesterforening, dannet av ansatte ved Ofotbanen. Seks musikkinteresserte jernbanemenn kom sammen for å drøfte muligheten for å stifte et musikkorps. Måten starten og finansieringen av instrumenter og notekjøp ble ordnet på er helt spesiell. De seks stifterne ga 50 kr. hver, et beløp som den gang tilsvarte en hel månedslønn. Orkesteret besto av strykere og blåsere, men etter hvert som strykerne fant andre grupperinger i malmbyen og tallet på blåsere økte, besluttet man i 1907 å endre sammensetningen for godt. Og korpsnavnet ble « Det Bevingede Hjul». Etter at Norsk Jernbanemusikk Forbund ble stiftet i 1950, ble det bestemt at korpsets offisielle navn skulle være Jernbanens Musikkorps Narvik, og regnes som verdens nordligste jernbanekorps. Det er motstridende opplysninger om navnet etter stiftelsen 1907. Musikkleksikonet fra Scala Forlag 1956 sier Ofotbanens Hornmusikk, men korpsets egen hjemmeside sier Det Bevingede Hjul Fra «skrytelisten» kan nevnes. 1 plass i «NM» for jernbanemusikkorps i Oslo konserthus 1987. JMK DRAMMEN Stiftet 21 juli 1921 Historikk. Se egen omtale JMK OSLO Stiftet 1 oktober 1937 Historikk. Korpset ble stiftet av Halvard Taalesen, Oscar Norum og Georg Hultman og hadde sitt første oppdrag 1 mai 1938. I mai 1999 ble korpset utsatt for en totalødeleggende brann i sitt øvingslokale på Tomtekaien. Et av korps Norges mest innholdsrike og verdifulle notearkiv samt uniformer og bilder av historisk verdi ble flammenes rov. Kun korpsets fane og noen gamle bilder ble berget. Det er motstridende opplysninger om stiftelsesdatoen. Musikkleksikonet fra Scala Forlag 1956, skriver stiftelsesdato 2 februar 1938, med 18 medlemmer. Men vi får tro at korpset vet best om sin oppstart og at Scala har vært utsatt for en «skriveleif» JMK TRONDHEIM Stiftet 18 august 1939 Historikk. Stiftet av en håndfull verkstedarbeidere ved Marienborg. Korpsets første navn etter stiftelsen var Jernbanens Janitsjarorkester. Dette ble endret den 29 mai 1953 til Jernbanens Musikkorps Trondheim. Korpset har aner tilbake til 1895 da det ble stiftet et musikkorps i NSBs 5 distrikt. Dette korpset eksisterte som et samarbeidskorps under navnet «Fram / Jernbanen» til 1931 da det ble nedlagt. Det nystartete korpset greide å holde seg oppe under hele krigen. De hadde øvelser inne på NSB Marienborgs område uten å bli oppdaget av tyskerne. Da freden kom var det et musikkorps på noen og tyve medlemmer som var med på fredsfeiringen. JMK HAMAR Stiftet 15 desember 1948 Historikk. Ble første gang stiftet 4 november 1896 som 3die distrikts Musikkor. I et utdrag fra protokollen på stiftelsesmøtet heter det: « Den 4de November 1896 afholdes det møte i Hamar Haandværksforenings lokale i anledning af dannelse af et Musikkor under 3die Distrikts, der fremødte 7 funksjonærer der alle tilhørte Maskinavdelingen og disse 7 og 3, som ikke havede anledning at avgive møde var efter konferangse enige om at begynde med Musikk innen jernbanen» Etter en lengre nedgangsperiode ble korpset besluttet nedlagt i 1920. På vårparten 1948 ble det tatt initiativ for å få korpset på fote igjen. Etter en ny nedgangsperiode på 1990 tallet slo korpset seg sammen med Hamar Musikkorps som også hadde en negativ utvikling. Første felles opptreden var 17 mai 2002. Høsten 2003 ble samarbeidet formalisert ved å etablere et samarbeidsutvalg med medlemmer fra begge korps. Felleskorpset HMK – JMK. Etter sammenslåingen ble JMK Hamar nedlagt i 2013 JMK BERGEN Stiftet 1952 Historikk. Det første opptaket til musikkorps innen jernbanen i Bergen kom i stand etter skriv fra Norsk Jernbanemusikk-Forbund til Bergen distrikt organisert av N.J.M. og til herr A. Kolstad 27. oktober 1951. JMK Bergen var aktiv fram til 1988. Korpset gikk da inn i en «nedlagt» periode Høsten 1990 ble det blåst nytt liv i korpset. I et lokalradioprogram ,Puddefjord Radio, etterlyste tidligere medlem Knut O. Knutsen, medlemmer til en restart av JMK Bergen. På Krokeide var det ca. 15 foreldre til skolekorpsbarn som prøvde å danne et korps. De gikk i samarbeid med JMK Bergen om en prøveperiode på 1 mnd. Dette har nå blitt en permanent ordning og korpset består i dag av 25 medlemmer. JMK STAVANGER Stiftet 28 januar 1953 Historikk. På henvendelse fra Norsk Jernbanemusikk Forbund ble arbeidet tatt opp for å få startet et jernbanekorps i Stavanger distrikt. Det møtte 28 interesserte på det konstituerte møtet og JMK Stavanger ble dannet. Julaften 1953 hadde korpset sin første offentlige opptreden på Stavanger stasjon. En del av konserten ble sendt i NRK