Forord

VESTBANENS VERKSTEDARBEIDERFORENING MUSIKKOR

Hvem ? Hva ? Hvor ? Når ?

Dette er spørsmål som man kan stille seg angående Jernbanens Musikkorps Drammen. Hva var bakgrunnen for dannelsen av korpset? Hvem var de første medlemmene? Hvem var den første formann? Hvem var den første dirigent? Når var den første offentlige opptreden? Hva spilte de?

Registreringen tar for seg år for år. Den er ment å gi en oversikt over hvem som har besatt de forskjellige styreverv, samt dirigenter. Det er tatt med en del regnskapstall, dette for å illustrere kostnadsnivået relatert til den aktuelle tidsepoken. Spesielt tiden som dagens medlemmer ikke har noe forhold til. Registreringen tar også for seg situasjoner og hendelser fra årsmøter, styremøter og øvelser. Dette for å gi et bilde av musikken og medlemmenes «hverdagsliv» på godt og vondt. Der hvor det har vært nødvendig av hensyn til personvernet, vil de berørte personer det gjelder være anonymisert.

All dokumentasjon er hentet fra musikkens egne protokoller, sekretærnotater og årsmøtereferater, samt diverse avisartikler. Her har de tidligere sekretærer gjort en fantastisk jobb, hvor det er nedtegnet årsberetninger og årssammendrag, samt andre hendelser i musikken. Spesielt tidsrommet 1921 – 1975. Gjennomgangen av dette arkiverte materialet ga så mange inntrykk at det har vært svært vanskelig å velge og vrake. Og ikke minst, begrense seg, over hva som burde være med i nedtegnelsen. Det er lagt vekt på å prøve å gjenspeile den aktuelle tidsepoken og å vise den historiske utviklingen. De økonomiske budsjetter og notater for varer og tjenester, viser et prisnivå som er veldig illustrerende for tidsepokene.

Videre er det et kapittel om begivenheter og hendelser, alt relatert til musikken og dets medlemmer. Dette i stikkordform., med enkelte kommentarer .

For å være så autentisk som mulig, er den originale skrivemåten beholdt. Her må man ta med i betraktningen at historikken spenner over flere tiår og flere rettskrivningsperioder. Oppsett av årssammendrag, møteprotokoller, brev etc., er så langt mulig prøvd holdt etter de originale nedtegnelser.

Det tas forbehold om feil da det til tider har vært svært vanskelig å lese den gamle løkkeskriften. Særlig fra perioden fram til krigsutbruddet. Enkelte steder kan det være behov for avklarende tilleggsopplysninger. Disse vil da være skrevet med kursiv skrift.

Det kan være enkelte uklarheter i styresammensetningene, Dette skyldes at år / valg perioden for musikken ikke fulgte kalenderåret. Dette er senere endret til rent kalenderår, mye p.g.a. av nåtidens noe mer kompliserte regnskap og meldeplikter mot offentlig instanser.

Det er laget oversikter over: Formenn/ledere og dirigenter i JMK Drammen, Hederstegn gitt av JMK Drammen og NJMF,  Historikk over andre Jernbanekorps i Norge Norske og nordiske stevner, FISAIC stevner.

Oversiktene er ikke fullstendige, men vil bli korrigert etter som ny informasjon kommer til.

Det oppfordres til medlemmene om å komme med relevante opplysninger eller rettelser. Slik får vi gjengitt, et så riktig som mulig, bilde av musikken og medlemmene.

 

Helge Johansen

Redaktør